..........................................................* Κοινωνία.gr - ιδέες * σύγχρονα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.................................................. ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΑ: ΥΠΟΤΑΓΗ Ή ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Απ' όλες τις αμφισβητήσεις η πιο γλυκιά, είναι αυτή που αδύνατοι σηκώνουν κεφάλι και αμφισβητούν τη δύναμη των ισχυρών. Bretolt Brecht


Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει, όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει.

Bertolt Brecht, 1898-1956, Γερμανός συγγραφέας

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΕΜΕΚ» ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ


Ο Κώστας Γαβράς μαζί με τους διαδηλωτές


Την πε­ρα­σμέ­νη Κυ­ρια­κή, στο ρε­πορ­τάζ για το 32ο Διε­θνές Φε­στι­βάλ Κι­νη­μα­το­γρά­φου Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, α­να­φέ­ρα­με τον α­γώ­να που γί­νε­ται α­πό καλ­λι­τέ­χνες και πο­λί­τες της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης να μην κα­τε­δα­φι­στεί ο ι­στο­ρι­κός κι­νη­μα­το­γρά­φος «Εμέκ», ο ο­ποίος έ­χει συν­δέ­σει το ό­νο­μά του με τον πο­λι­τι­σμό αλ­λά και με το φε­στι­βάλ.Τη μέ­ρα που δη­μο­σιευό­ταν η εί­δη­ση στην «Επο­χή», η πε­ριο­χή μπρο­στά α­πό τον υ­πό κα­τε­δά­φι­ση κι­νη­μα­το­γρά­φο έ­γι­νε πε­δίο μά­χης. Η τουρ­κι­κή α­στυ­νο­μία χρη­σι­μο­ποιώ­ντας αν­τλίες νε­ρού και δα­κρυ­γό­να, προ­σπά­θη­σε να δια­λύ­σει δια­δή­λω­ση πο­λι­τών που α­ντι­τί­θε­νται στην κα­τα­στρο­φή της πο­λι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς.
Ανά­με­σα στους δια­δη­λω­τές βρέ­θη­κε και ο Κώ­στας Γα­βράς, ο ο­ποίος δή­λω­σε πως «θα εί­ναι λά­θος να κλεί­σει ο κι­νη­μα­το­γρά­φος». Εκτός α­πό τον Γα­βρά, στη συ­γκέ­ντρω­ση συμ­με­τεί­χαν και άλ­λοι σκη­νο­θέ­τες ό­πως ο βρε­τα­νός Μάικ Νιούε­λ, ο γερ­μα­νός Γιαν Ολε­γκέρ­στε­ρ, ο χι­λια­νός Μάρ­κο Μπέ­κις αλ­λά και πολ­λοί τούρ­κοι σκη­νο­θέ­τες και η­θο­ποιοί ό­πως ο Ερντέν Κι­ρά­λ, ο Εζέλ Ακάι, ο Τζεμ Ντα­βράν και άλ­λοι.
Η α­στυ­νο­μία, η ο­ποία χα­ρα­κτή­ρι­σε πα­ρά­νο­μη τη συ­γκέ­ντρω­ση, χρη­σι­μο­ποίη­σε βία και προ­χώ­ρη­σε σε συλ­λή­ψεις. Ανά­με­σα στους συλ­λη­φθέ­ντες εί­ναι και ο κρι­τι­κος κι­νη­μα­το­γρά­φου Μπερ­κέ Γκιο­λ, ε­νώ -ό­πως α­να­φέ­ρει η ε­φη­με­ρί­δα «Ρα­ντι­κάλ»- ο σκη­νο­θέ­της Ερντέν Κι­ρά­λ, λι­πο­θύ­μη­σε κα­τά τη διάρ­κεια της α­στυ­νο­μι­κής ε­πί­θε­σης.
Το Ίδρυ­μα Πο­λι­τι­σμού και Τε­χνών της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, ο φο­ρέ­ας ο ο­ποίος διορ­γα­νώ­νει το Φε­στι­βάλ Κι­νη­μα­το­γρά­φου, ε­ξέ­δω­σε α­να­κοί­νω­ση στην ο­ποία α­να­φέ­ρει: «Κα­τα­δι­κά­ζου­με ό­σα έ­χουν ε­πι­βλη­θεί σε ό­σους α­γα­πούν τον κι­νη­μα­το­γρά­φο, οι ο­ποίοι δεν έ­κα­ναν τί­πο­τα άλ­λο α­πό το να προ­στα­τεύουν την πο­λι­τι­σμι­κή μνή­μη της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης».
Ση­μειώ­νε­ται πως ε­ξέ­χου­σες προ­σω­πι­κό­τη­τες του καλ­λι­τε­χνι­κού κό­σμου αλ­λά και πλή­θος πο­λι­τών έ­χουν δια­μαρ­τυ­ρη­θεί ε­πί μα­κρόν στο έρ­γο κα­τε­δά­φι­σης του κτι­ρίου που φι­λο­ξε­νεί τον κι­νη­μα­το­γρά­φο «Εμέκ» και προο­ρί­ζε­ται να με­τα­τρα­πεί σε ε­μπο­ρι­κό κέ­ντρο. Μά­λι­στα, με προ­σφυ­γές κα­τά του έρ­γου έ­χουν κα­τα­φέ­ρει να α­να­στεί­λουν μέ­χρι στιγ­μής την κα­τε­δά­φι­σή του, ω­στό­σο ο κίν­δυ­νος πα­ρα­μέ­νει, κα­θώς η υ­πό­θε­ση εκ­κρε­μεί. Όπως υ­πο­στη­ρί­ζει η κα­τα­σκευά­στρια ε­ται­ρεία, ο κι­νη­μα­το­γρά­φος θα με­τα­φερ­θεί σε υ­ψη­λό­τε­ρο ό­ρο­φο της νέ­ας κα­τα­σκευής. Αυ­τό βέ­βαια ι­σο­δυ­να­μεί με κα­τα­στρο­φή της πο­λι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς και ε­νός ο­ρό­ση­μου για τον πο­λι­τι­σμό της πό­λης, σύμ­φω­να με τους ε­πι­κρι­τές του έρ­γου.___________________________
http://www.epohi.gr/portal/diethni/14026-2013-04-14-16-24-06

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου